ច្បាប់ស្ដីពី ទោសបញ្ញត្តិ ចំពោះការមិនគោរពវិធានការដើម្បី​ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ​ជំងឺកូវីដ១៩

39

Download (PDF, 15.67MB)