បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បំរុង នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ មន្ត្រីប្រតិបត្តិ

436

Download (PDF, 1.37MB)