បញ្ជីរាយនាម សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ជាបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សនិស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៧ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

512

Download (PDF, 39.15MB)