ប្រកាសអន្ដរក្រសួង លេខ១០៤៥ប្រក ស្ដីពីការពិន័យអន្ដរបុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការ​រដ្ឋបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លង​រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

26

Download (PDF, 749KB)