ពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គី និងពិធីសិតដាវដែកកំពង់ស្វាយនៅវត្តឥន្ទ្រីយ៍សំវរៈហៅវត្តកំពង់ធំ

1303