មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង អធិការកិច្ច

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងទំនាក់ទំនជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
ខេត្តកំពង់ធំ
លេខ៖                              ទ.រ.ព.អ.កធ

ប្រធានមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ
សូមគោរពជូន
ឯកឧត្តម អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ

កម្មវត្ថុ ៖   ស្តីពីការធ្ចើបច្ចុប្បន្នភាពលើតារាងព័ត៌មានរបស់មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ ។
តបតាមកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបជូន ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត មេត្តាជ្រាបថា មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដូចខាងក្រោម៖
១.ឡូកូ និងរូបថតមន្ទីរ

២.សាវតាមន្ទីរ
        នៅឆ្នាំ១៩៩៨ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតក្រសួងថ្មីមួយគឺក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា -ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដោយរួមបញ្ចូលស្ថាប័នពីរគឺរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានទំនាក់ទំនងសភា និងអគ្គលេខា ធិការដ្ឋានអធិការកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាល។ នៅឆ្នាំ២០០១​ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និអធិការកិច្ច បានបង្កើតមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ តាមប្រកាសលេខ ០១២/០១ ទ.រ.ព.អ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៩ខែឧសភាឆ្នាំ២០០១និងបានសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ ក្នុងគោលបំណងជម្រុញស្ថាប័នមួយនេះដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងឲ្យមកកៀក នឹង ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាសង្គមមួយដ៏រឹងមាំប្រកប ដោយយុត្តិធម៌ គុណធម៌ និងសមធម៌លើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសការជម្រុញប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់បាន យល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីច្បាប់ និងសេរីភាពក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូល ។
៣.ទស្សនៈវិស័យ ឬ ចក្ខុវិស័យ
                   ដោយសង្គមកម្ពុជាមានការវិវត្ត និងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជ រដ្ឋាភិបាល និន្នាការសកលភាវូបនីយកម្ម ព្រមទាំងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរួមចំណែកអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ តចតុកោណនិងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិជាពិសេសជម្រុញនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ មន្ទីរទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ បានដាក់ចេញនូវទស្សនៈវិស័យសំខាន់បីគឺ៖
១.វិស័យទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា ដែលផ្តោតលើការគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលការងារផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ គោលនយោបាយ វេទិកាសាធារណៈឬ សិក្ខាសាលា ស្ទង់មតិ ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយការិយាល័យតំណាង រាស្រ្ត សមាជិករដ្ឋសភា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងអាជ្ញាធរ ខេត្ត សំដៅបង្កើនការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ បទដ្ឋាន គតិយុត្តនានា ការគោរពសិទ្ធិ សេរីភាព និងការបំពេញកាតព្វកិច្ចនានា ។
២.វិស័យអធិការកិច្ច និងទទួលពាក្យបណ្តឹង ដែលផ្តោតសំខាន់លើការគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលការងារ អធិការកិច្ចគ្រប់វិស័យ តាមដានការអនុវត្តច្បាប់ទទួលពិនិត្យ និងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង ការការពារ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ការរំលោភដោយអំណាច និងបាតុភាពអសកម្ម ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តច្បាប់។
៣.វិស័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តោតលើការពង្រឹងអង្គភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន មនុស្សនៅក្នុង អង្គភាព តាមរយៈការរៀបចំវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលលើមុខជំនាញ ដូចជាជំនាញ គ្រូបង្គោលសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ ការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ ការ​ស៊ើបអង្កេត ស្រាវជ្រាវ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ជំនាញរដ្ឋបាល ទូទៅ ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនាញ​រៀបចំផែនការ។ល។
៤.គោលដៅ (Goal)
       មន្ទីរទំនាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ ដែលបានដាក់ចេញនូវ ទស្សនៈវិស័យសំខាន់បីខាងលើនេះគឹក្នុងន័យដើម្បី (១)ជម្រុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានការយល់ដឹងអំពី ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត (២)ពង្រឹងការគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់ដែលចូលជាធរមាន (៣)យល់ដឹងអំពីតម្រូវការ និងទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ (៤)ជម្រុញស្ថាប័ន-អង្គភាពសាធារណៈ ស្ថាប័នមិនមែន រដ្ឋឲ្យបំពេញភារកិច្ច ប្រកបដោយសក្តានុពលភាព តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈការ អនុវត្ត ច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន (៥)បង្ការ ទប់ស្កាត់ កែលម្អរាល់បទល្មើស និងបាតុភាពអសកម្ម     (៦)ពង្រឹងចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើឲ្យទទួលបាននូវគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសមិទ្ធិផល ។
កត្តាទាំងនេះ ជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ  រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ព្រមទាំងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
៥.ទិសដៅ (Objective)
មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្ត ការងារឲ្យទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចំពោះទស្សនៈវិស័យរបស់ខ្លួន បន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាព ផ្ទៃក្នុង និងមានកិច្ចសហការល្អជាមួយមន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ មន្ទីរទំនាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ ក៏បានដាក់ចេញនូវផែនការកម្មវិធីវិនិយោគឆ្នាំ២០១៨-២០២០ គឺ (ទី១)ការចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាចំនួន ១០ (ដប់) លើក ជាពិសេសច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅស្រុកបារាយណ៍ ៣ (បី) លើក ស្រុកស្ទោង ៤(បួន) លើក ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ៣ (បី) លើក ដើម្បីជម្រុញប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្សឲ្យទទួលបាន ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងប្រតិបត្តិតាម (ទី២)ការស្ទង់មតិពីការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ និង លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តចំនួន ៥ (ប្រាំ) លើក នៅស្រុកបារាយណ៍ ១ (មួយ) លើក ស្រុកស្ទោង ២ (ពីរ) លើក ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ២ (ពីរ) លើក ដើម្បីចង់ដឹងពីកម្រឹតការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្សមុន និងក្រោយពេលផ្សព្វផ្សាយអប់រំ (ទី៣)ការចុះតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ ចំនួន៨ (ប្រាំបី) លើក ជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន និងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនៅទាំង៧ (ប្រាំពីរ)ស្រុក និង ១ (មួយ) ក្រុង ដើម្បីជម្រុញឲ្យស្ថាប័ន អង្គភាព និងរូបវ័ន្តបុគ្គលអនុវត្ត និងប្រត្តិបត្តិច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ការកំណត់ទិសដៅនេះ ដើម្បីគ្រប់គ្រង ដឹកនាំឲ្យកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព ក្នុងការបំពេញ និងអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច ដើម្បីរួមចំណែកអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត ចតុកោណនិងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិក្នុងគោលបំណងជម្រុញនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ និងនីតិរដ្ឋ។
៦.បេសកកម្ម
មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ ជាសេនាធិការឲ្យក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ដោយបានប្រគល់បេសកកម្មលើការងារ សំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងរាល់កិច្ចការសម្របសម្រួល ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយការិយាល័យ តំណាងរាស្រ្ត សមាជិករដ្ឋសភា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងអាជ្ញាធរខេត្ត គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងធ្វើអធិការកិច្ចលើ គ្រប់វិស័យក្នុងសមត្ថកិច្ចដែនដីរបស់ខ្លួន សំដៅបង្ការ ទប់ស្កាត់ កែលម្អ និងមានវិធានការ ដើម្បីប្រឆាំងនឹង អំពើពុករលួយ ការរំលោភដោយអំណាច និងបាតុភាពអសកម្មនានា។
ស្របតាមបេសកកម្មនេះ មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ មានតួនាទីភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

 • រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាព ផែនការថវិកា និងផែនការប្រតិបត្តិ
 • គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលការងាររដ្ឋបាល ពិធីការ បុគ្គលិក ធនធានមនុស្ស គណនេយ្យ ​ ហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការ ស្ថិតិ សម្ភារៈ បរិក្ខារ និងសារពើភ័ណ្ឌរបស់មន្ទីរ
 • គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលការងារផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ គោលនយោបាយ វេទិកាសាធារណៈ ឬ សិក្ខាសាលា ស្ទង់មតិ ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយការិយាល័យតំណាងរាស្រ្ត សមាជិករដ្ឋសភា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងអាជ្ញាធរខេត្ត
 • គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលការងារអធិការកិច្ច តាមដានការអនុវត្តច្បាប់ ទទួលពិនិត្យ និង ដោះស្រាយបណ្តឹងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួង
 • ទទួលពាក្យបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងពិនិត្យសមត្ថកិច្ច ដើម្បីចុះក្តាប់សភាពការណ៍ ឬ បញ្ជូនទៅអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ច រួចរាយការណ៍ជូនក្រសួង
 • ក្តាប់សភាពការណ៍ ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងចុះធ្វើអធិការកិច្ច តាមដានការអនុវត្តច្បាប់ អង្កេតស្រាវជ្រាវ និងដោះស្រាយបណ្តឹង
 • រក្សាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងអង្គភាព
 • ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលអធិការកិច្ច ឬ អង្កេតស្រាវជ្រាវមួយលើកៗ ឆ្លងយោបល់អាជ្ញាធរ ខេត្ត ដើម្បីដាក់ជូនក្រសួងពិនិត្យ និងសម្រេច
 • លើកសំណើឆ្លងយោបល់អាជ្ញាធរខេត្ត ដើម្បីស្នើសុំក្រសួងចេញសេចក្តីសម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះការអនុវត្តទាំងឡាយណាដែលបានពិនិត្យឃើញថា បង្កនូវមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិ សាធារណៈ និងប្រជាពលរដ្ឋ
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ៩ខែ និងឆ្នាំ ជូនរដ្ឋបាលខេត្ត និងក្រសួង
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលអាជ្ញាធរខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងប្រគល់ឲ្យ។               ៧.រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
        ៧.១.អំពីការិយាល័យចំណុះ
  មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ មានការិយាល័យចំណុះចំនួន ៣(បី)៖
  ១.ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
  ២.ការិយាល័យអធិការកិច្ច និងទទួលពាក្យបណ្តឹង
  ៣.ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអាជ្ញាធរខេត្ត។
  ៧.២.អំពីបុគ្គលិក
         មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ មានមន្រ្តីរាជការអចិន្រ្តៃយ៍ ចំនួន ១២ (ដប់ពីរ) រូប ស្រីចំនួន ៤ (បួន) រូប និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៥​ (ប្រាំ) រូប ស្រីចំនួន ៤ (បួន) រូប ដែលដឹកនាំដោយប្រធានមន្ទីរ ១ (មួយ) រូប និងអនុប្រធានមន្ទីរ ២ (ពីរ) រូប មានរចនាសម្ព័ន្ ធដូចខាងក្រោម៖
 • ប្រធានមន្ទីរ
 • លោក ផា ណង
 • អនុប្រធានមន្ទីរ
 • លោក ឈរ ដារ៉ា
 • លោក សុខ ភីរី
 • ប្រធានការិយាល័យ
 • លោកស្រី ឡាយ សុថារី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • លោក សួរ វុឌ្ឍា ប្រធានការិយាល័យអធិការកិច្ច និងទទួលពាក្យបណ្តឹង
 • លោកស្រី វ៉េង ស៊ីរដ្ឋា  ប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអាជ្ញាធរខេត្ត
 • អនុការិយាល័យ
 • លោកស្រី ទុយ ចាន់នី អនុប្រធានការិយាល័យអធិការកិច្ច និងទទួលពាក្យបណ្តឹង
  ៨.ស្ថានភាពទូទៅនៃវិស័យរបស់មន្ទីរ (សក្តានុពល និងបញ្ហាប្រឈម)
      កន្លងមក មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ ពុំមានអគាររដ្ឋបាល របស់ខ្លួន​ ប៉ុន្តែដើម្បីនិរន្តភាពការងារ ថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានសម្រេចចិត្តជួលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាអគារ រដ្ឋបាល រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ បន្ទាប់មកក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ និងជួយជ្រោមជ្រែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់លោកជំទាវបណ្ឌិត  ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋ សភា-ព្រឹទ្ធសភា និង អធិការកិច្ច និងឯកឧត្តម អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បានផ្តល់ដីមួយ កន្លែងស្ថិតនៅភូមិព្រៃតាហូ សង្កាត់ព្រៃតាហូ ក្រុងស្ទឹងសែន ឲ្យមកមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា- ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានទំហំទទឹង ៣០ (សាមសិប) ម៉ែត្រ និងបណ្តោយ ៥០ (ហាសិប) ម៉ែត្រ សម្រាប់សាងសង់ធ្វើអគាររដ្ឋបាល។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានផ្តល់ថវិកាឲ្យមន្ទីរ ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ សម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋបាលដែល មានកម្ពស់ ២ (ពីរ) ជាន់ ទទឹង ១៤ (ដប់បួន) ម៉ែត្រ និងបណ្តោយ ១៦ (ដប់ប្រាំមួយ) ម៉ែត្រ មានបន្ទប់ធ្វើការងារចំនួន ៩ (ប្រាំបួន) និងបន្ទប់ប្រជុំ ១ (មួយ) ដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានសាងសង់រួច រាល់ហើយ។
  ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ ក៏មានតម្រូវការ សមិទ្ធិផលបន្ថែមទៀត រួមមាន៖ អគារស្នាក់នៅរបស់មន្រ្តីរាជការ របងថ្មព័ន្ធជុំវិញអគាររដ្ឋបាលប្រវែង ១១០ (មួយរយដប់) ម៉ែត្រ និងក្លោងទ្វារចំនួន ១ (មួយ) ចាក់សាបបរិវេណខាងមុខ និងខាងក្រោយអគារ និងធ្វើដងទង់ជាតិចំនួន ១ (មួយ)។
  ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ បានអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនសម្រេចលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖
 • ការងាររដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
  បានអនុវត្តថវិកាមិនមែនកម្មវិធីចាប់ពីឆ្នាំ២០០១ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ និងនៅឆ្នាំ២០១៧ មកដល់បច្ចុប្បន្ន បានអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ។ រៀងរាល់ខែបានបើកប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ    ផ្សេងៗជូនមន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាទាន់ពេលវេលា ។
  បានបញ្ជូនមន្រ្តីរាជការចំនួន ៣ (បី) រូប ទៅបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអធិការកិច្ចនៅសាធារណៈសង្គមនិយមវៀតណាមរយៈពេល ១ (មួយ) ខែ និង ៣ (បី) ខែ។
  បានបញ្ជូនមន្រ្តីរាជការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលានៅបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។
  បានបន្តជម្រុញមន្រ្តីរាជការឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លី និងវែង នៅក្នុងប្រទេស និងកៅប្រទេស ។
 • ការងារទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា
      -បានចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនដល់មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្ស ឲ្យទទួលបានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ និងផលប៉ះពាល់ ដូចជា៖ ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ច្បាប់ស្តីពីជុលផល ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋ។
  -បានសហការជាមួយក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងអាជ្ញាធរ ខេត្តកំពង់ធំ រៀបចំវេទិកាសាធារណៈបាន ២ (ពីរ) លើក ស្តីពី«ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ» នៅឃុំត្បូងក្រពើ និងឃុំជ្រាប់ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្សចូលរួមចំនួន ៤២៥ (បួនរយម្ភែប្រាំ) នាក់ ស្រីចំនួន ២១០ (ពីររយដប់) នាក់ ។
 • ការងារអធិការកិច្ច និងទទួលពាក្យបណ្តឹង
       -បានសហការជាមួយគណៈកម្មការសារពើភ័ណ្ឌរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីកាត់ដីចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិ រដ្ឋដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន ៦១,៦៧៧.៥ ម៉ែត្រការ៉េ ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២៤ គ្រួសារដែលរស់នៅ ឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល័ង្គខេត្តកំពង់ធំ ។
  -បានសហការជាមួយក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ចុះធ្វើអធិការ កិច្ចលើការងារ គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋលើមន្ទីរ អង្គភាព ចំនួន ៥២​(ហាសិបពីរ) លើក។
  -បានចុះក្តាប់សភាពការណ៍ និងចុះតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនៅតាមរោងសន្និធិស្តុក ការចែកចាយផល អនុផលព្រៃឈើតាមបណ្តាស្រុក និងការដាក់កុងត្រូលជជុះតាមដងផ្លូវជាតិក្នុងភូមិ សាស្រ្តខេត្ត។
  -បានចុះតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងញៀន នៅស្រុកបារាយណ៍បានទទួលលទ្ធផលដូច ខាងក្រោម៖
 • អធិការនគរបាលស្រុកបារាយណ៍បានបង្ក្រាបមុខសញ្ញាករណីជួញដូរ និងចែកចាយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចំនួន ១១ ករណី ដែលក្នុងនោះបានឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាចំនួន ២៨ នាក់ (ស្រី០៤ នាក់) និងបានដកហូតវត្ថុតាំងម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លា ៦៧ កញ្ចប់នៅក្នុងឃុំសូយោង ឃុំពង្រ ឃុំបល្ល័ង្គ ឃុំជ្រលង ឃុំអណ្តូងពោធិ៍ ឃុំស្រឡៅ ឃុំក្រវ៉ា និងឃុំទ្រៀល ។ មុខសញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការ ដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ ។
 • បានជម្រុញឲ្យអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបារាយណ៍បន្តចុះបង្រ្កាបមុខសញ្ញាចែកចាយ និងជួញដូរគ្រឿងញៀនជាប្រចាំ ។
  -បានជម្រុញឲ្យនៅបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាព នៅក្នុងខេត្ត បង់ចំណូលចូលថវិការដ្ឋ និងការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆមាសទី១ និងទី២ រួមមាន៖ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មន្ទីរទេសចរណ៍ មន្ទីរបរិស្ថាន មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរព័ត៌មាន មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សាលាដំបូងខេត្ត មន្ទីររៀបចំដែនដី   នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី សាខាគយ និងរដ្ឋាករ សាខាពន្ធដារ មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជា  ជីវៈ មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល និងមន្ទីរ វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ។
  ទន្ទឹមនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលខាងលើ មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ខេត្តកំពង់ធំ ក៏បានជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
  -មន្រ្តីរាជការមួយចំនួននៅមានចំណុចខ្វះខាតខាងចំណេះធ្វើនៅឡើយ
  -មានការខ្វះខាតនូវមធ្យោបាយសម្រាប់បំពេញបេសកកម្មការងារនៅបណ្តាស្រុកឆ្ងាយៗ
  -ខ្វះខាតនូវសម្ភារៈ និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការបំពេញការងារ ។
  ៩.សកម្មភាពស្នូល និងថវិការបស់មន្ទីរប្រចាំឆ្នាំ
          មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ មានការិយាល័យចំនួន៣ (បី) ដែលជាសេនាធិការ៖
  ១.ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ រក្សាទុកត្រារបស់មន្ទីរ
 • តាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រង ចរាចរ និងបែងចែកលិខិតចេញ-ចូល
 • ធ្វើការងារតម្កល់ឯកសារ និងព័ត៌មាន
 • ធ្វើរបាយការណ៍ ផែនការការងារ និងគម្រោងនានារបស់មន្ទីរ និងការិយាល័យ
 • រៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់សន្និបាត សិក្ខាសាលា និងការប្រជុំផ្សេងៗ
 • គេហបាល រក្សាសុវត្ថិភាព សន្តិភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងអង្គភាព
 • គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលការងារ រដ្ឋបាល ពិធីការ បុគ្គលិក ធនធានមនុស្ស គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការ ស្ថិតិ សម្ភារៈ បរិក្ខារ និងសារពើភ័ណ្ឌរបស់មន្ទីរ
 • គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ការងារប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនមន្រ្តីរាជការ និងលិខិតបទដ្ឋានឯកត្តជនរបស់មន្ទីរ
 • ការងារស្ថិតិ របាយការណ៍ និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់មន្ទីរ
 • ផ្តល់យោបល់ក្នុងកិច្ចការវិវាទមុខងារសាធារណៈក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតាមការកំណត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ។

២.ការិយាល័យអធិការកិច្ច និងទទួលពាក្យបណ្តឹង

 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ផែនការថវិកា ផែនការអធិការកិច្ច និងប្រតិទិនការងារ
 • ក្តាប់សភាពការណ៍ ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តការ ហិរញ្ញវត្ថុ ចំណូល ចំណាយថវិកាជាតិ ការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយ និងការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
 • ធ្វើអធិការកិច្ចលើករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំ ការកិបកេងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងការប្រព្រឹត្តអំពើអសកម្មផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
 • តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យរាល់ការអនុវត្តច្បាប់ បទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀត និងអនុសាសន៍
 • ទទួលពាក្យបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានា រួមទាំងចុះក្តាប់សភាពការណ៍ និង ពនិត្យសមត្ថកិច្ច
 • តាមដាន និងជម្រុញការដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
 • ធ្វើរបាយការណ៍អំពីការងារអធិការកិច្ច ការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ ទទួលពាក្យបណ្តឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវរាល់ពេលបញ្ចប់បេសកកម្ម និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ៩ខែ និងប្រចាំឆ្នាំ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការកំណត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ។

៣.ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអាជ្ញាធរខេត្ត

 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ផែនការថវិកា ផែនការអធិការកិច្ច និងប្រតិទិនការងារ
 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួល ទំនាក់ទំនង និងសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្ត ការិយាល័យតំណាងរាស្រ្ត សមាជិករដ្ឋសភា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
 • សិក្សា ស្រាវជ្រាវច្បាប់ដែលចូលជាធរមាន និងបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀត
 • សិក្សា និងស្ទង់មតិអំពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យច្បាប់
 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈឬសិក្ខាសាលា ដើម្បីទទួលសំណូមពរពីប្រជាពលរដ្ឋ
 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី និងចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹង និងប្រតិបត្តិតាម
 • ធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពីលទ្ធផលការងារផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ វេទិកាសាធារណៈ ស្ទង់មតិ និងការងារទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអាជ្ញាធរខេត្តក្រោយពេលបញ្ចប់បេសកកម្ម
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការកំណត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ។

មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ បានទទួលថវិកាប្រចាំឆ្នាំចំនួន ៦៥៧.៦០០.០០០៛០០ (ប្រាំមួយរយហាសិបប្រាំពីរលានប្រាំមួយរយពាន់រៀលគត់ ) ។
១០.អស័យដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង
                   មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ធំ មានអស័យដ្ឋានស្ថិតនៅភូមិ ព្រៃតាហូ សង្កាត់ព្រៃតាហូ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ (បឹងភេ)។               ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខ៖ 017 808 008 / 0976 666 365