សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការពន្យាពេល នៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ដ្រី​រាជការស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ និងរដ្ឋបាលស្រុកតាំងគោក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

195