សេចក្ដីណែនាំលេខ ៤៦ អយក សណន ស្ដីពី ការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្ដុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន នៅភូមិសាស្ដ្រ ដែលមានហានិភ័យទាប

64

Download (PDF, 1.21MB)