សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ ១៩ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ

71

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ ១៩ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំង ខេត្តកំពង់ធំ