សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ​ ៧ ក្រសួង ក្នុងពេលតែមួយ

1359

Download (PDF, 1.51MB)