សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការលុបបំបាត់ការប្រើពាក្យ “ទុកទុក” ដោយប្រើពាក្យ “រ៉ឺម៉ក” ជំនួសវិញ

147

កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ក្រសួងទេសចរណ៍បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីការរក្សានូវពាក្យដែលខ្មែរយើងធ្លាប់ប្រើជាយូរយារមកហើយ “រ៉ឺម៉ក” ដែលកំពុងយល់ច្រឡំប្រើ “ទុកទុក” ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ក្រសួងសំណូមពរដល់សាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយ និងប្រើពាក្យ “រ៉ឺម៉ក” វិញ ។