សេចក្តីជូនដំណឹង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្តោយដងស្ទឹងសែន និងតំបន់ងាយរងគ្រោះមួយចំនួន

277

Download (PDF, 86KB)