សេចក្តីជូនដំណឹង និងបទប្បញ្ញត្តិ សម្រាប់បេក្ខជន-បេក្ខនារី ជាសិស្ស និស្សិតដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងប្រជែង ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

309

Download (PDF, 684KB)