សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តជាំងស៊ូ (Jiansu) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

58

Download (PDF, 197KB)