សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ២០១៨

546

សេចក្តីជូនដំណឹង!!

ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ២០១៨។

រដ្ឋបាលខេត្ដកំពង់ធំសូមជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និសិ្សត ដែលមានបំណងចង់ចូលបម្រើការងារនៅក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ដ្រីពន្ធនាគារឱ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​សម្រេច​​បើកឱ្យមានការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើសសិស្ស និសិ្សត ឱ្យចូលបម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្រ្តីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៨ ចំនួន ១២ នាក់ សម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំ និងខេត្តសៀមរាប ដូចខាងក្រោម៖

១-ពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ធំ       (មន្ត្រីប្រតិបតិ្ត និងមន្ត្រីជំនាញឯកទេស)៖

-មន្ត្រីប្រតិបតិ្តចំនួន    ០៩នាក់

-ពេទ្យមធ្យម ចំនួន    ០១នាក់

២-ពន្ធនាគារខេត្តសៀមរា​ម(មន្រ្តីជំនាញឯកទេស)៖

-វេជ្ជបណ្ឌិត  ចំនួន    ០១នាក់

-ពេទ្យមធ្យម ចំនួន    ០១នាក់

* ព័ត៌មានលំអិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម

Download (PDF, 962KB)