សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនសារធារណជន

102

Download (PDF, 230KB)