សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង របស់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុថៃង្វៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

289