សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ដោយមិនបង់ប្រាក់ ពីរាជធានីភ្នំពេញ មកខេត្តកំពង់ធំ និងត្រឡប់ទៅវិញ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

277