សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់របាយការណ៍ និងត្រៀមលក្ខណៈចាត់វិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ជាមុន ចំពោះករណីគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបណ្តាលមកពីទឹកជំនន់

253

Download (PDF, 329KB)