សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការអនុវត្តន៍យុទ្ធនាការជាតិ ក្រោមប្រធានបទ ”រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ “

181

Download (PDF, 5.64MB)