សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចូលរួមអបអសាទរការដាក់បញ្ចូល ល្ខោនខោល ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិ

300