សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី​ការ​រកឃើញ​​អ្នក​វិជ្ជមាន​ជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៦នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

9

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី​ការ​រកឃើញ​​អ្នក​វិជ្ជមាន​ជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៦នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១