សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៧នាក់ នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ។

4

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៧នាក់ នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ។