សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៩នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

8

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៩នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។