សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៨នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ជាសះស្បើយចំនួន ០៤នាក់ និងទទួលមរណៈភាពចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

31

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៨នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ជាសះស្បើយចំនួន ០៤នាក់ និងទទួលមរណៈភាពចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។