សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៧នាក់ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

32

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៧នាក់ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។