សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី ការបន្តផ្អាកការលក់ គ្រឿងស្រវឹង គ្រប់ប្រភេទ និងការជួបជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង រយៈពេល ២(ពីរ) សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ

73
សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី ការបន្តផ្អាកការលក់ គ្រឿងស្រវឹង គ្រប់ប្រភេទ និងការជួបជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង រយៈពេល ២(ពីរ) សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ