អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ លោកជំទាវ អ៊ូ សាន សាយ ឈុំ ក្នុងឳកាសប្រារព្ធខួបលើទី ១០៧ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ឆ្នាំ២០១៨

262