ដំណឹងពីការជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអណត្តិទី៣ (២០១៩-២០២១)

312

សូមអានសេចក្តីលម្អិត និងទាញយកពាក្យ ខាងក្រោមនេះ៖

Download (PDF, 3.9MB)