បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បំរុង នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ

390

Download (PDF, 538KB)