ភិបាលខេត្ត​កំពង់ធំ​អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ​ស្តីពីការរៀបចំ និងកសាង កម្មវិធី វិនិយោគបីឆ្នាំរំកល២០២១-២០២៣

58

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ឯកឧត្ដម សុខ លូ​ អភិបាលខេត្ត​កំពង់ធំ​អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ​ស្តីពីការរៀបចំ និងកសាង កម្មវិធី វិនិយោគបីឆ្នាំរំកល២០២១-២០២៣។