ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តចល័ត (ឆៀកចល័ត) បានមកដល់ខេត្តកំពង់ធំហើយ

156

ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តចល័ត (ឆៀកចល័ត) បានមកដល់ខេត្តកំពង់ធំ។​ សូមជំរាបដល់ម្ចាស់យានយន្តដែលមានបំណងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តរបស់លោកអ្នក អញ្ជើញមកទទួលសេវា ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ១១ ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ១១ ឆ្នាំ២០១៨ និងពីថ្ងៃទី ០៣ ខែ ១២ ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ១២ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ៤ ភូមិដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ (ជាប់មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តកំពង់ធំ) សូមអរគុណ!