រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្ត

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំមានអង្គភាព និងយន្តការក្រោមឱវាទដូចខាងក្រោម៖

 1. គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស
 2. គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ
 3. គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
 4. គណៈកម្មាធិការនានា
 5. ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ
 6. គណៈអភិបាល
  • នាយក-នាយករងរដ្ឋបាល
  • ទីចាត់ការរដ្ឋបាល
   • ការិយាល័យរបៀប និងឯកសារ
   • ការិយាល័យទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
   • ការិយាល័យស្ថិតិ និងអត្រានុកូលដ្ឋាន
   • ការិយាល័យលេខាក្រុមប្រឹក្សា
   • ការិយាល័យសរុប និងព័ត៌មាន
  • ទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ
   • ការិយាល័យវិនិយោគ
   • ការិយាល័យផែនការ
   • ការិយាល័យគាំទ្រមូលដ្ឋាន
  • ទិចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ
   • ការិយាល័យហិរញ្ញកិច្ច
   • ការិយាល័យគណនេយ្យ
   • ការិយាល័យទ្រព្យសម្បត្តិ
  • ទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
   • ការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
   • ការិយាល័យកសាងសមត្ថភាព
  • ទីចាត់ការអន្តរវិស័យ
   • ការិយាល័យគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ និងសំណង់
   • ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច
   • ការិយាល័យកិច្ចច្បាប់ និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ
  • អង្គភាពលទ្ធកម្ម
  • អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ