សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើស អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ធំ

261

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើស អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ធំ

Download (PDF, 2.06MB)

ពាក្យស្នើសុំ

Download (PDF, 122KB)

លក្ខខណ្ឌការងារ

Download (PDF, 187KB)