សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពី វគ្គបំប៉នត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​​ឆ្នាំ២០១៩ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

315

សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពី វគ្គបំប៉នត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​​ឆ្នាំ២០១៩ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ