សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រទ្បងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ និងនិស្សិត ចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

528

Download (PDF, 1.31MB)