សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការ​រាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត និងសមាជិកលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ដើម្បីបម្រើការនៅតាមគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត

263

Download (PDF, 1.27MB)