សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយការផ្តល់អាហារូបករណ៍គ្រប់កម្រិតទៅសិក្សានៅប្រទេសម៉ិចស៊ីកូ (Mexico) ដល់មន្ត្រីរាជការ និងនិស្សិតកម្ពុជា

302