សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំពីធីប្រណាំងទូកក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ឆ្នាំ២០១៨

43