សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ៨០៩ សជណ ស្តីពីការចាប់ផ្តើមរៀបចំ និងការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល (២០១៨-២០២០) រាជធានី ខេត្ត

1334

[embeddoc url=”http://kampongthom.gov.kh/wp-content/uploads/2017/06/ស.ជ.ណPIP2018_2020.pdf” download=”all”]