អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ជួបទទួលស្វាគមន៍ គណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភា ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡូយ សុផាត ប្រធានគណៈកម្មការ ដើម្បីពិភាក្សាការងារ ផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរិស្ថាន និងធនធានទឹក ជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

87

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ជួបទទួលស្វាគមន៍ គណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភា ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡូយ សុផាត ប្រធានគណៈកម្មការ ដើម្បីពិភាក្សាការងារ ផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរិស្ថាន និងធនធានទឹក ជាមួយរដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ធំ។