អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញចូលរួម​ក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាល បិទយុទ្ធនាការ​បូមទឹកសង្គ្រោះ​ស្រូវប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកបារាយណ៍ និង​ស្រុកតាំងគោក​ ខេត្តកំពង់ធំ

50

នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញចូលរួម​ក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាល បិទយុទ្ធនាការ​បូមទឹកសង្គ្រោះ​ស្រូវប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកបារាយណ៍ និង​ស្រុកតាំងគោក​ ខេត្តកំពង់ធំ។