អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលសំណេះសំណាល និងអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយក្មួយៗកុមារកំព្រានៅបុរីកុមារកំព្រាខេត្តកំពង់ធំ

46