ឯកឧត្តម សុខ លូ ផ្ញើលិខិតអបអរសាទរ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

461