ឯកឧត្តម សុខ លូ ផ្ញើលិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍

389