រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

ប្រកាស ស្តីពី​ ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូល​បម្រើការងារនៅក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការសុីវិល​​ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

ប្រកាស ស្តីពី​ ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការសុីវិល​ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

Related Post