រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីណែនាំ លេខ ០៣៧​ សណន ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ប្រធានការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សេចក្ដីណែនាំ លេខ ០៣៧​ សណន ស្ដីពី នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

Download (PDF, 8.56MB)

Related Post