រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សូមជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ដែលមាន​បំណងចូលបម្រើការងារ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សូមជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ដែលមាន​បំណងចូល បម្រើការងារ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សម្រេចបន្តឱ្យមានការទទួល​ពាក្យ​សុំសិទ្ធិ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត បញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីទៅ បម្រើការងារនៅសាលាខេត្តកំពង់ធំ និងសាលាស្រុកតាំងគោក ដូចខាងក្រោម ៖

Related Post