រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ភូមិលាបទង នៃឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ភូមិលាបទង នៃឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

Related Post