រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី​ការបន្តផ្អាកការលក់​គ្រឿងស្រវឹង​គ្រប់ប្រភេទ និងការជួបជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី​ការបន្តផ្អាកការលក់​គ្រឿងស្រវឹង​គ្រប់ប្រភេទ និងការជួបជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង រយៈពេល ២(ពីរ) សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ

Related Post